Thông báo học phí bậc Đại học - Cao đẳng khóa 2014 năm học 2014-2015  

I.    HỌC PHÍ khóa 2014

-  Bậc Cao đẳng                                                                                      510.000 đ/tín chỉ

-  Bậc Đại học                                                                                         590.000 đ/tín chỉ

Lưu ý:

-          Đơn giá tín chỉ như trên chỉ áp dụng đối với các môn học lý thuyết thông thường.

-          Đối với các môn học có chi phí phát sinh lớn như:

·        Các môn thực hành, thí nghiệm sử dụng nhiều vật tư tiêu hao, khấu hao  máy móc trang thiết bị lớn

·        Các môn học có đi tham quan, kiến tập, thực tập ngoài Trường

·        Các môn học tại phòng có trang bị máy lạnh; Các môn thực hành trong phòng máy tính

·        Các môn hình họa sử dụng người mẫu

·        Các môn học với giáo viên nước ngoài

Đơn giá tín chỉ các môn học có chi phí phát sinh sẽ được tính như sau:

Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

-          Trong đó: KHệ số chi phí phát sinh của môn học;

-          Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học.

II. HỌC PHÍ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1.        Giáo dục quốc phòng      

Đơn giá học phần                                                                330.000đ/học phần

        Ghi chú:            

-         Cao đẳng, Đại học                                                               3 học phần

-         Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng                             1 học phần

-         Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học                                 1 học phần

-         Liên thông từ Trung cấp lên Đại học                                2 học phần

2.        Giáo dục thể chất

Áp dụng chung cho bậc Đại học và Cao đẳng:        330.000đ/tín chỉ

Kinh phí Tài liệu học tập:

-            Đối với các môn học Nhà trường cung cấp Sách giáo trình Tài liệu học tập thì kinh phí Tài liệu học tập là:                            10.000 đ/tín chỉ

-            Riêng đối với môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng thì kinh phí Tài liệu học tập được tính như sau:

+ Môn Giáo dục thể chất:                           20.000 đ/tài liệu (dùng cho 2 học phần)

+ Môn Giáo dục quốc phòng:                    30.000 đ/tài liệu (dùng cho 3 học phần)

-            Sinh viên đóng kinh phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ khi đăng ký môn học.

-            Kinh phí Tài liệu học tập của sinh viên khóa 2014 - HK1 đã bao gồm trong lệ phí nhập học.

 

 


Đính kèm file:


THÔNG BÁO VỀ MỨC HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ ÁP DỤNG CHO BẬC CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015  

QUY ĐỊNH

Về mức học phí và lệ phí áp dụng cho bậc Cao đẳng – Đại học
Năm học 2014-2015

(Ban  hành  kèm  theo Quyết định số 1740 /QĐ-ĐKC ngày 16 tháng 7 năm  2014  của Hiệu trưởng)

 

A.    BẬC Cao đẳng – Đại học LỚP NGÀY VÀ LỚP ĐÊM

I.     HỌC PHÍ

1.      Hệ tín chỉ

Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:

a. Khoá 2011 trở về trước

-  Bậc Đại học và Cao đẳng                                                                  500.000 đ/tín chỉ

b. Khoá 2012

-  Bậc Cao đẳng                                                                                      500.000 đ/tín chỉ

-  Bậc Đại học                                                                                         530.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2013

-  Bậc Cao đẳng                                                                                      505.000 đ/tín chỉ

-  Bậc Đại học                                                                                         560.000 đ/tín chỉ

d. Khóa 2014

-  Bậc Cao đẳng                                                                                      510.000 đ/tín chỉ

-  Bậc Đại học                                                                                         590.000 đ/tín chỉ

Hệ số chi phí phát sinh môn học K:

-          Đơn giá chuẩn của một tín chỉ như trên áp dụng đối với các môn học lý thuyết thông thường.

-          Đối với các môn học có chi phí phát sinh lớn như:

·        Các môn thực hành, thí nghiệm sử dụng nhiều vật tư tiêu hao, khấu hao  máy móc trang thiết bị lớn;

·        Các môn học có đi tham quan, kiến tập, thực tập ngoài Trường;

·        Các môn học tại phòng có trang bị máy lạnh; Các môn thực hành trong phòng máy tính;

·        Các môn hình họa sử dụng người mẫu;

·        Các môn học với giáo viên nước ngoài;

Đơn giá tín chỉ các môn học có chi phí phát sinh sẽ được tính như sau:

Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

-          Trong đó: KHệ số chi phí phát sinh của môn học;

-          Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Xem tại đây

2.      Hệ niên chế

Đối với một số lớp bậc đại học, cao đẳng thuộc hệ niên chế còn nợ học phí, mức thu như sau:

a. Học phí                                                                         9.000.000đ/học kỳ

b. Các khoản thu khác                                                                          

- Thi lại tốt nghiệp                                                      600.000 đ/môn

- Làm lại và bảo vệ luận văn/ đồ án TN lần 2        4.000.000 đ/đề tài

II. HỌC PHÍ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1.        Giáo dục quốc phòng      

Đơn giá học phần                                                          330.000đ/học phần

        Ghi chú:            

-         Cao đẳng, Đại học                                                               3 học phần

-         Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng                             1 học phần

-         Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học                                 1 học phần

-         Liên thông từ Trung cấp lên Đại học                                2 học phần

2.        Giáo dục thể chất

Áp dụng chung cho bậc Đại học và Cao đẳng:        330.000đ/tín chỉ

B.     HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

1.      Học phí

      Đơn giá tín chỉ                                                                       120.000đ/tín chỉ

2.      Lệ phí nhập học                                                                   300.000đ/sinh viên

Kinh phí Tài liệu học tập:

-            Đối với các môn học Nhà trường cung cấp Sách giáo trình Tài liệu học tập thì kinh phí Tài liệu học tập là:                            10.000 đ/tín chỉ

-            Riêng đối với môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng thì kinh phí Tài liệu học tập được tính như sau:

+ Môn Giáo dục thể chất:                           20.000 đ/tài liệu (dùng cho 2 học phần)

+ Môn Giáo dục quốc phòng:                    30.000 đ/tài liệu (dùng cho 3 học phần)

-            Sinh viên đóng kinh phí Tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ khi đăng ký môn học.

-            Riêng với sinh viên khóa 2014, kinh phí Tài liệu học tập của HK1 đã bao gồm trong lệ phí nhập học.

-            Trong năm học 2014-2015 sẽ thực hiện việc cung cấp Tài liệu học tập các môn học cho khóa 2013 và khóa 2014.

-            Riêng sách American Headway 2 sử dụng chung cho học phần tiếng Anh 1 và 2, American Headway 3 sử dụng chung cho học phần tiếng Anh 3 và 4.

-            Đối với sinh viên đăng ký học lại thì không thu kinh phí Tài liệu học tập, sinh viên sẽ tự mua tại HUTECH Shop nếu có nhu cầu.

 

 


Đính kèm file:


Thông báo về việc nhắc nợ học phí các lớp ban đêm HK1 năm học 2014-2015  

Theo Thông báo số 2117/TB-ĐKC ngày 23/08/2014, thời hạn đóng học phí HK1 năm học 2014 -2015 đối với các lớp ban đêm đã kết thúc vào ngày 09/10/2014.

Nhà trường đã gia hạn thời hạn đóng học phí từ 13/10/2014 đến ngày 18/10/2014.

Tuy nhiên tính đến ngày 15/11/2014, vẫn còn có một số anh/chị sinh viên chưa hoàn thành học phí HK 1 năm học 2014-2015.

Phòng Tài chính thông báo đến các anh /chị sinh viên chưa hoàn thành học phí các nội dung sau:

·            Các môn học đợt 1 (học từ 08/09/2014 đến 15/11/2014), nếu sinh viên nợ học phí và không có đơn gia hạn được duyệt: không được chấm điểm quá trình.

·            Hoàn thành 100% học phí còn nợ trước ngày 06/12/2014 để có tên trong danh sách chấm điểm quá trình các môn đợt 2 (bắt đầu học từ 01/12/2014).

·            Sau ngày 06/12/2014 tất cả các sinh viên còn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách chấm điểm quá trình đối với các môn học đợt 2.

·            Các anh/chị sinh viên hoàn thành học phí sau ngày 06/12/2014 sẽ có tên trong danh sách thi kết thúc các môn đợt 2 nhưng không được chấm điểm quá trình

Đề nghị tất cả các anh/chị sinh viên còn nợ học phí HK1 năm học 2014-2015 nghiêm túc thực hiện việc hoàn thành học phí theo thời gian như trên để không ảnh hưởng tới kết quả học tập.

Các bạn sinh viên lưu ý:

·            Các bạn sinh viên đã có Đơn xin gia hạn đóng học phí được duyệt phải tuân thủ thời hạn đóng học phí đã được duyệt trong Đơn.

·            Các bạn sinh viên hoàn thành học phí sau ngày 25/04/2014 sẽ có tên trong danh sách thi cuối kỳ nhưng không được chấm điểm quá trình

Đề nghị tất cả các bạn sinh viên còn nợ học phí HK2 năm học 2013-2014 và không có Đơn xin gia hạn nghiêm túc thực hiện việc đóng học phí theo thời gian gia hạn trên để không ảnh hưởng tới kết quả học tập.

 

Lưu ý: Thời gian thu học phí như sau:

Buổi sáng: từ 07g30 đến 11g30 (Thứ 2 đến thứ 7)

Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g15 (Thứ 2 đến thứ 6)

Buổi tối: từ 17g30 đến 19g00 (Thứ 2 đến thứ 6)

 

 

 


Đính kèm file:


Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày  

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-ĐKC ngày 16/07/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TpHCM về học phí năm học 2014-2015, Phòng Tài chính thông báo đến các anh/chị sinh viên các nội dung sau:

I.         Học phí

1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:

a. Khóa 2011 trở về trước

-         Bậc Đại học và Cao đẳng:                           500.000 đ/tín chỉ

 

b. Khóa 2012

-         Bậc Cao đẳng:                                               500.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học:                                                 530.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2013

-         Bậc Cao đẳng:                                               505.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học:                                                 560.000 đ/tín chỉ

d. Khóa 2014

-         Bậc Cao đẳng:                                               510.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học:                                                 590.000 đ/tín chỉ

¬     Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học):    330.000 đ/tín chỉ

¬     Giáo dục quốc phòng (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học): 330.000 đ/học phần

Ghi chú:

- Cao đẳng, Đại học:                                          3 học phần

- Liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng:           1 học phần

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:             1 học phần

- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:            2 học phần

 

Lưu ý:

1. Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;

Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Chi tiết các bạn thể tham khảo tại địa chỉ: ~~~domain~~~i301-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-va-le-phi-ap-dung-cho-bac-cao-dang--dai-hoc-nam-hoc-2014--2015.aspx . Các bạn sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó.

2. Chi phí tài liệu học tập, giáo trình

Đối với các môn học Nhà trường cung cấp tài liệu học tập, giáo trình: chi phí là 10.000 đồng/Tín chỉ.  Riêng tài liệu học tập môn Giáo dục thể chất là 20.000đ/tài liệu và môn Giáo dục Quốc phòng là 30.000đ/tài liệu

 

Sinh viên đóng tiền tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ sau khi đăng ký môn học.

 

3. Sinh viên phải in kết quả đăng ký môn học sau khi Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký để làm cơ sở kiểm tra số tiền học phí phải nộp theo Thông báo số 3056 /TB-ĐKC ngày 11/11/2014 về việc đăng ký môn học áp dụng cho các lớp ban ngày đồng  thời thường xuyên cập nhật thông tin học phí của mình.

 

II.     Thời hạn đóng học phí:

-         Sinh viên lớp ngày đóng toàn bộ học phí 1 lần từ ngày 26/01/2015 đến 16/03/2015

-         Học phí bao gồm: học phí chính khoá, học lại và và học vượt (nếu có).

Lưu ý:

-         Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: chữ ký của phụ huynh, chứng thực chữ ký phụ huynh của địa phương nơi cư trú. Sau thời gian quy định trên, Nhà trường sẽ không chấp nhận đơn xin gia hạn.

 

-         Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (bao gồm học phí học kỳ, học lại, học vượt), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí. Danh sách này được sử dụng để tổ chức, quản lý giảng dạy và chấm điểm quá trình. Tất cả sinh viên chưa đóng đủ học phí và không có Đơn gia hạn được phê duyệt sẽ không được chấm điểm quá trình.

-                   Trước khi thi học kỳ hai tuần, Phòng Đào tạo sẽ in ra danh sách sinh viên theo phòng thi được đính kèm với lịch thi và được đăng tải trên trang tin điện tử của trường tại địa chỉ: http://www.hutech.edu.vn/khaothi/danh sach thi theo phong/ca thi.

Vì vậy trước khi thi c bạn sinh viên cần kiểm tra tình trạng học phí của mình  đ kịp thời hoàn thành học phí. Danh sách thi học k chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đ 100% học phí của học k (bao gồm học phí chính khoá, học lại và học vượt). Sinh viên không đóng đ học phí s không được tham d k thi kết thúc học phần.

-         Sinh viên hoàn thành học phí sau thời điểm in danh sách chấm điểm quá trình và trước khi thi học kỳ thì sẽ được tham dự kỳ thi hết môn nhưng không được chấm điểm quá trình.

III.  Hình thức thu:

                + Thu bằng tiền mặt: tại Phòng Tài chính, số 475A Điện Biên Phủ Q. Bình Thạnh

            + Thu qua ngân hàng: sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP HCM

 Số TK  : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM ; 

Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn ;

Hoặc TK  : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.

 

Đề nghị các bạn sinh viên tuân thủ thời hạn đóng học phí như trên để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

 


Đính kèm file:


Thông báo V/v gia hạn thời gian đóng học phí các lớp ban ngày HK2 năm học 2014-2015  

Theo Thông báo số 3056/TB-ĐKC ngày 11/11/2014, thời hạn đóng học phí HK2 năm học 2014 -2015 đối với các lớp ban ngày đã kết thúc vào ngày 16/03/2015.
Căn cứ vào Đơn xin gia hạn học phí của một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Nhà trường gia hạn thời hạn đóng học phí từ 23/03/2015 đến ngày 26/03/2015.
Phòng Tài chính thông báo đến các sinh viên chưa hoàn thành học phí các nội dung sau:

 

  • Sinh viên đã có Đơn gia hạn học phí được phê duyệt: thực hiện theo đúng phê duyệt trong Đơn.
  • Sinh viên không có Đơn xin gia hạn học phíchưa đóng học phí phải hoàn thành 100% học phí còn nợ trước ngày 26/03/2015 để có tên trong danh sách chấm điểm quá trình. Cách thức đóng học phí: sinh viên đóng học phí qua ngân hàng theo Hướng dẫn tại Phòng Tài chính.
  • Sau ngày 26/03/2015,  tất cả các sinh viên không có Đơn gia hạn học phí được duyệt và còn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách chấm điểm quá trình.


Đề nghị tất cả sinh viên còn nợ học phí HK2 năm học 2014-2015 nghiêm túc thực hiện việc hoàn thành học phí theo thời gian như trên để không ảnh hưởng tới kết quả học tập.
 


Đính kèm file:


Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 2 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban đêm  

Căn cứ Thông báo số 3057/TB-ĐKC ngày 11/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TpHCM về việc Đăng ký môn học HK 2 năm học 2014-2015, Phòng Tài chính thông báo đến sinh viên lớp ban đêm các nội dung sau:

I.         Học phí

1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:

a. Khóa 2011 trở về trước

-         Bậc Đại học và Cao đẳng: 500.000 đ/tín chỉ

 

b. Khóa 2012

-         Bậc Cao đẳng: 500.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học: 530.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2013

-         Bậc Cao đẳng: 505.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học: 560.000 đ/tín chỉ

d. Khóa 2013

-         Bậc Cao đẳng: 510.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học: 590.000 đ/tín chỉ

 

Lưu ý:

1. Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;

Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Chi tiết các bạn thể tham khảo tại địa chỉ: http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i301-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-va-le-phi-ap-dung-cho-bac-cao-dang--dai-hoc-nam-hoc-2014--2015.aspx . Sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó.

2. Chi phí tài liệu học tập, giáo trình

Đối với các môn học Nhà trường cung cấp tài liệu học tập, giáo trình: chi phí là 10.000 đồng/Tín chỉ.  Riêng tài liệu học tập môn Giáo dục thể chất là 20.000đ/tài liệu và môn Giáo dục Quốc phòng là 30.000đ/tài liệu

 

Sinh viên đóng tiền tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ sau khi đăng ký môn học.

 

3. Sinh viên phải in kết quả đăng ký môn học sau khi Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký để làm cơ sở kiểm tra số tiền học phí phải nộp theo Thông báo số 3057 /TB-ĐKC ngày 11/11/2014 về việc đăng ký môn học áp dụng cho các lớp ban đêm đồng  thời thường xuyên cập nhật thông tin học phí của mình.

 

II.     Thời hạn đóng học phí:

-         Sinh viên lớp đêm đóng toàn bộ học phí 1 lần từ ngày 17/03/2015 đến 14/04/2015

-         Học phí bao gồm: học phí chính khoá, học lại và và học vượt (nếu có).

Lưu ý:

-         Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: xác nhận (ký tên và đóng dấu) của đơn vị sinh viên đang công tác. Sau 14/04/2015, Nhà trường sẽ không chấp nhận đơn xin gia hạn.

 

-         Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (bao gồm học phí học kỳ, học lại, học vượt), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí. Danh sách này được sử dụng để tổ chức, quản lý giảng dạy và chấm điểm quá trình. Tất cả sinh viên còn nợ học phí và không có Đơn gia hạn được phê duyệt sẽ không được chấm điểm quá trình.

-                   Trước khi thi học kỳ hai tuần, Phòng Đào tạo sẽ in ra danh sách sinh viên theo phòng thi được đính kèm với lịch thi và được đăng tải trên trang tin điện tử của trường tại địa chỉ: http://www.hutech.edu.vn/khaothi/danh sach thi theo phong/ca thi.

Vì vậy trước khi thi c bạn sinh viên cần kiểm tra tình trạng học phí của mình  đ kịp thời hoàn thành học phí. Danh sách thi học k chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đ 100% học phí của học k (bao gồm học phí chính khoá, học lại và học vượt). Sinh viên không đóng đ học phí s không được tham d k thi kết thúc học phần.

-         Sinh viên hoàn thành học phí sau thời điểm in danh sách chấm điểm quá trình và trước khi thi học kỳ thì sẽ được tham dự kỳ thi hết môn nhưng không được chấm điểm quá trình.

III.  Hình thức thu:

                + Thu bằng tiền mặt: tại Phòng Tài chính, số 475A Điện Biên Phủ Q. Bình Thạnh

            + Thu qua ngân hàng: sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP HCM

 Số TK  : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM ; 

Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn ;

Hoặc TK  : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.

 

Đề nghị sinh viên tuân thủ thời hạn đóng học phí như trên để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.


Đính kèm file:


Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK 1 năm 2014 – 2015 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khoá 2013 trở về trước (Đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, VB2, VHVL)  

I.         Học phí

1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:

a. Khóa 2011 trở về trước

-         Bậc Đại học và Cao đẳng:                           500.000 đ/tín chỉ

 

b. Khóa 2012

-         Bậc Cao đẳng:                                               500.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học:                                                 530.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2013

-         Bậc Cao đẳng:                                               505.000 đ/tín chỉ

 

-         Bậc Đại học:                                                 560.000 đ/tín chỉ

¬     Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học):    330.000 đ/tín chỉ

¬     Giáo dục quốc phòng (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học): 330.000 đ/học phần

Ghi chú:

- Cao đẳng, Đại học:                                        3 học phần

- Liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng:          1 học phần

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:             1 học phần

- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:            2 học phần

 

Lưu ý:

1. Đơn giá tín chỉ môn học = [ Đơn giá chuẩn ] x [ K ]

Trong đó K Hệ số chi phí phát sinh của môn học;

Hệ số K của từng môn học sẽ được ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng và áp dụng theo từng năm học. Chi tiết các bạn thể tham khảo tại địa chỉ: http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i301-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-va-le-phi-ap-dung-cho-bac-cao-dang--dai-hoc-nam-hoc-2014--2015.aspx . Các bạn sinh viên nhập mã môn học cụ thể để biết được Hệ số K đang áp dụng cho môn học đó.

2. Chi phí tài liệu học tập, giáo trình

Đối với các môn học Nhà trường cung cấp tài liệu học tập, giáo trình: chi phí là 10.000 đồng/Tín chỉ.  Riêng tài liệu học tập môn Giáo dục thể chất là 20.000đ/tài liệu và môn Giáo dục Quốc phòng là 30.000đ/tài liệu

Trong năm học 2014-2015, Nhà trường thu tiền tài liệu học tập đối với khóa 2013 và 2014. Các sinh viên đăng ký học lại sẽ không thu khoản chi phí này.

Sinh viên đóng tiền tài liệu học tập cùng với học phí của học kỳ sau khi đăng ký môn học.

3. Sinh viên phải in kết quả đăng ký môn học sau khi Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký để làm cơ sở kiểm tra số tiền học phí phải nộp theo Thông báo số 1294/TB-ĐKC và 1295/ TB-ĐKC ngày 21/05/2014 về việc đăng ký môn học áp dụng cho các lớp ban ngày và ban đêm đồng  thời thường xuyên cập nhật thông tin học phí của mình.

 

II.     Thời hạn đóng học phí:

-         Sinh viên lớp ngày đóng toàn bộ học phí 1 lần từ ngày 08/09/2014 đến 07/10/2014

-         Sinh viên lớp đêm đóng toàn bộ học phí 1 lần từ ngày 08/09/2014 đến 09/10/2014

-         Học phí bao gồm: học phí chính khoá, học lại và và học vượt (nếu có).

Lưu ý:

-         Nếu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn thì phải làm Đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp về Phòng Tài chính trong thời hạn đóng học phí như trên. Đơn xin gia hạn phải có: chữ ký của phụ huynh, chứng thực chữ ký phụ huynh của địa phương nơi cư trú. Sau thời gian quy định trên, Nhà trường sẽ không chấp nhận đơn xin gia hạn.

 

-         Sau khi kết thúc thời hạn đóng học phí (bao gồm học phí học kỳ, học lại, học vượt), Phòng Đào tạo sẽ lập Danh sách chính thức của lớp học chỉ gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí. Danh sách này được sử dụng để tổ chức, quản lý giảng dạy và chấm điểm quá trình. Tất cả sinh viên chưa đóng đủ học phí và không có Đơn gia hạn được phê duyệt sẽ không được chấm điểm quá trình.

-                   Trước khi thi học kỳ hai tuần, Phòng Đào tạo sẽ in ra danh sách sinh viên theo phòng thi được đính kèm với lịch thi và được đăng tải trên trang tin điện tử của trường tại địa chỉ: http://www.hutech.edu.vn/khaothi/danh sach thi theo phong/ca thi.

Vì vậy trước khi thi c bạn sinh viên cần kiểm tra tình trạng học phí của mình  đ kịp thời hoàn thành học phí. Danh sách thi học k chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đ 100% học phí của học k (bao gồm học phí chính khoá, học lại và học vượt). Sinh viên không đóng đ học phí s không được tham d k thi kết thúc học phần.

-         Sinh viên hoàn thành học phí sau thời điểm in danh sách chấm điểm quá trình và trước khi thi học kỳ thì sẽ được tham dự kỳ thi hết môn nhưng không được chấm điểm quá trình.

III.  Hình thức thu:

                + Thu bằng tiền mặt: tại Phòng Tài chính, số 475A Điện Biên Phủ Q. Bình Thạnh

            + Thu qua ngân hàng: sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu ý: ghi rõ tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí cho học kỳ nào.

Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP HCM

 Số TK  : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng Công thương - chi nhánh 1 TP HCM ; 

Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Sài Gòn ;

Hoặc TK  : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.

 

Đề nghị các bạn sinh viên tuân thủ thời hạn đóng học phí như trên để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

 


Đính kèm file:


Thông báo Về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK hè năm 2014 – 2015  

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-ĐKC ngày 16/07/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TpHCM về học phí năm học 2014-2015, Phòng Tài chính thông báo đến các anh/chị sinh viên các nội dung sau:

I.         Học phí

1. Đơn giá chuẩn của một tín chỉ áp dụng cho các khóa học như sau:

a. Khóa 2011 trở về trước

-         Bậc Đại học và Cao đẳng: 500.000 đ/tín chỉ

 

b. Khóa 2012

-         Bậc Cao đẳng: 500.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học:  530.000 đ/tín chỉ

c. Khóa 2013

-         Bậc Cao đẳng:  505.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học:   560.000 đ/tín chỉ

d. Khóa 2014

-         Bậc Cao đẳng: 510.000 đ/tín chỉ

 

-          Bậc Đại học: 590.000 đ/tín chỉ

¬     Giáo dục quốc phòng (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học):    330.000 đ/học phần

Lưu ý:

Ngày 26/05/2015 sinh viên phải in Kết quả đăng ký môn học để làm cơ sở kiểm tra số tiền học phí phải nộp theo Thông báo số 833 /TB-ĐKC ngày 09/04/2015 về việc đăng ký môn học HK hè.

 

II.     Thời hạn đóng học phí:

-  Sinh viên lớp ngày đóng toàn bộ học phí 1 lần từ ngày 01/06/2015 đến 12/06/2015

- Học phí bao gồm: các môn đăng ký thành công trong học kỳ hè và Giáo dục quốc phòng

  Nhà trường không gia hạn học phí trong học kỳ hè.

III.  Hình thức thu:

           Tất cả sinh viên đóng học phí qua Ngân hàng. Nhà trường không thu học phí bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính (Xem hướng dẫn tại đây)

Sinh viên nộp tiền mặt vào tài khoản của trường hay chuyển khoản qua ngân hàng phải ghi rõ các thông tin:  tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, đóng học phí HK hè.

Đơn vị nhận : Trường Đại học Công nghệ TP HCM

 Số TK  : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh 1 TP HCM ; 

Hoặc TK  : 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Agribank – CN Sài Gòn ;

Hoặc TK  : 119 219 681 270 12 tại Ngân hàng Techcombank – CN Thắng Lợi.

 

Sinh viên chỉ được hủy đăng ký môn học trước ngày 23/05/2015. Trường hợp sinh viên đã đăng ký môn học nhưng không đi học được đồng thời không thực hiện hủy đăng ký môn học đúng hạnkhông đóng học phí thì số tiền học phí còn nợ của học kỳ hè sẽ được chuyển sang học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Đề nghị các bạn sinh viên tuân thủ thời hạn đóng học phí như trên để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

 


Đính kèm file:


Trang chủ   /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Năm học 2014-2015
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 3 5120 789
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Quản lý nhập liệu | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH